http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Statut
Staut

Załącznik do Uchwały Nr 91/2003

Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

 

 

STATUT

 

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

 

 

I. Postanowienia ogólne


§ 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zwany dalej ZAKŁADEM jest jednostką organizacyjną Gminy Grodzisk Mazowiecki, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego.

§ 2.

Siedzibą ZAKŁADU jest Grodzisk Mazowiecki.

 

II. Przedmiot działalności


§ 3.

Zakład realizuje zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności usługowej, a w szczególności :

1.zarząd nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz ich utrzymanie,

2.sprawy lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienie komunikacji pomiędzy miejscowościami w gminie,

3. konserwacja i budowa zieleni komunalnej, zadrzewień i grobownictwa,

4. utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów, w tym oczyszczanie letnie i zimowe,

5. bieżąca konserwacja gminnych urządzeń użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych,

6. prowadzenie robót budowlanych, remontowo- budowlanych i instalacyjnych,

7. zbieranie i usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

8. konserwacja i budowa urządzeń elektrycznych, w tym instalacji oświetleniowych komunalnych zasobów mieszkaniowych i oświetlenia ulicznego,

9. zaopatrywanie budynków komunalnych i będących w administracji ZAKŁADU w energię cieplną,

10.prowadzenie targowiska miejskiego.

 

  

§ 4. 

1)           ZAKŁAD prowadzi działalność usługową na rzecz osób fizycznych i prawnych.

2)           Przedmiotem usług mogą być w szczególności :

  1. roboty budowlane, remontowo- budowlane, stolarskie, ślusarskie i instalacyjne,
  2. usługi sprzętowo- transportowe,
  3. konserwacja i budowa zieleni oraz zadrzewienia,
  4. administrowanie budynkami mieszkaniowymi, nie będącymi własnością gminy,
  5. usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
  6. oczyszczanie letnie i zimowe dróg, ulic, itd.,
  7. konserwacja i budowa urządzeń elektrycznych,
  8. inne usługi w zakresie możliwości technicznych ZAKŁADU.

 

III. Organizacja Zakładu i zarządzanie


§ 5.

1)           ZAKŁADEM kieruje Dyrektor z pomocą zastępcy i Głównego Księgowego.

2)           Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności :

1)    reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

2)    opracowywanie rocznych planów finansowych ZAKŁADU,

3)    zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych,

4)    zabezpieczenie mienia ZAKŁADU,

5)    zapewnienie efektywnego wykorzystania mienia ZAKŁADU,

6)    prowadzenie polityki zatrudnienia, zapewniającej efektywne wykonanie zadań ZAKŁADU,

7)    wykonywanie funkcji kierownika ZAKŁADU w rozumieniu Kodeksu Pracy,

8)    określenie wewnętrznej organizacji ZAKŁADU.

 

§ 6.

1.    Dyrektora ZAKŁADU zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki.

2.    Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora ZAKŁADU.

 

§ 7.

1. W zakresie działalności ZAKŁADU  Dyrektor ZAKŁADU 
    wykonuje czynności zwykłego zarządu.

2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych
    ZAKŁADU składa jednoosobowo Dyrektor ZAKŁADU.

3. Czynność prawna, powodująca powstanie zobowiązania
    pieniężnego wymaga kontrasygnaty Głównego
    Księgowego ZAKŁADU.

 

§ 8.

1.           Zastępcę Dyrektora ZAKŁADU oraz Głównego Księgowego ZAKŁADU zatrudnia i zwalnia Dyrektor ZAKŁADU za zgodą Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki.

2.           W razie nieobecności Dyrektora ZAKŁADU jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora ZAKŁADU.

 

§ 9.

Szczegółową organizację Zakładu oraz zakres działania poszczególnych komórek określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki na wniosek Dyrektora ZAKŁADU.

 

§ 10.

Zasady wynagradzania i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy określa Regulamin Wynagradzania Pracowników ZAKŁADU.

 

IV. Finanse Zakładu

 

§ 11.

1.           ZAKŁAD prowadzi działalność finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.

2.           ZAKŁAD pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3.           Przychody własne ZAKŁADU mogą stanowić w szczególności:

a) dotacje
b) wpływy od osób fizycznych i prawnych,

c) wpływy ze świadczonych usług,

d) odsetki od środków na rachunku bankowym.

4.           ZAKŁAD może otrzymywać z budżetu Gminy dotację przedmiotową.

5.           W zakresie określonym w przepisach odrębnych ZAKŁAD może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

6.           Podstawą gospodarki finansowej ZAKŁADU jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki.

7.           Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy ZAKŁADU.

8.           W stosunku do Głównego Księgowego ZAKŁADU mają zastosowanie przepisy dotyczące praw i obowiązków głównego księgowego.

9.           Nadzór nad finansami ZAKŁADU sprawuje Dyrektor ZAKŁADU.

 

§ 12.

ZAKŁAD posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 13.

ZAKŁAD prowadzi działalność finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

 

 

Przepisy końcowe

1. ZAKŁAD prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i
    archiwalną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. ZAKŁAD używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym
    brzmieniu, adresem siedziby i numerem NIP.

3. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie
    jego nadania.

Uchwala- Statut
Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 022 755-51-97
fax 022 755-51-97


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...